Видове отпадъци 

"Метал Инвест" ЕООД притежава разрешения, издадени от РИОСВ - Стара Загора, да събира, съхранява, третира и транспортира отпадъци със следните кодове и наименования, посочени в таблиците по-долу :

Отпадъци от черни и цветни метали 

      Код на отпадъка  Наименование на отпадъка 
1  01 01 01  Отпадъци от разкриване и добив на метални полезни изкопаеми 
2  01 02 10         Метални отпадъци 
3  10 02 01  Отпадъци от преработване на шлака 
4  10 02 02  Непреработвана шлака 
5  10 10 06   Неизползвани отпадъчни леярски сърца, различни от упоменатите в 10 10 05 
6  10 10 08   Използвани отпадъчни леярски сърца,матрици и пресформи,различни от 10 10 07 
7  12 01 01   Стърготини, стружки и изрезки от черни метали 
8  12 01 02   Прах и частици от черни метали 
9  12 01 03   Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали 
10   12 01 04   Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали 
11  12 01 13   Отпадъци от заваряване 
12  16 01 17   Черни метали
13   16 01 18  Цветни метали
14  17 04 01   Мед, бронз, месинг 
15   17 04 02   Алуминий 
16   17 04 03   Олово
17   17 04 04    Цинк 
18   17 04 05

 Чугун и стомана 

19   17 04 06  Калай
20   17 04 07  Смеси от метали 
21  17 04 11  Кабели , различни от упоменатите в 17 04 10 *
22  19 01 02  Черни метали, отделени от дънна пепел
23  19 10 01   Отпадъци от чугун и стомана 
24   19 10 02   Отпадъци от чветни метали
25   19 10 04  Лека прахообразна фракция и прах , различни от упоменатите в 19 10 03
26   19 12 02   Черни метали 
27   19 12 03  Цветни метали  
28   20 01 40   Метали 


Негодни за употреба акумулаторни батерии, електрическо и електронно оборудване и други видове отпадъци :

 

 Код на отпадъка Наименование на отпадъка
1     

03 03 08     

Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране 

2  10 09 03  Шлака от пещи
3  12 01 99  Отпадъци, неупоменати другаде 
4  13 01 13 * Други хидравлични масла
5  13 02 08 * Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки
6  13 02 06 * Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки 
7  13 03 07 * Нехлорирани изолационни масла и топлопредаващи  масла на минерална основа
8  15 01 01  Хартиени и картонени опаковки 
9  15 01 02  Пластмасови опаковки 
10  15 01 04  Хартиени опаковки 
11  15 01 05  Композитни / многослойни опаковки 
12  15 01 06  Смесени опаковки 
13  15  01 07  Стъклени опаковки 
14  15 01 10 *  Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества.....
15  15 02 02 *  Абсорбентни филтърни материали , кърпи за изтриване ...
16  16 01 03   Излезли от употреба гуми 
17  16 01 04 *  ИУМПС 
18  16 01 06   ИУМПС, които не съдържат течности или други опасни компоненти 
19  16 02 10 * Излязло от употреба оборудване  ,съдържащо или замърсено с  PSBs.....
20  16 02 13 * Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3)....
21  16 02 14  Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в 16 02 09 до 16 02 12 
22  16 02 16 

Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване ,

различни от код 16 02 15 

23  16 06 01 * Оловни акумулаторни батерии 
24  16 06 02 * Ni  - Cd батерии
25  16 06 03 * Живак съдържащи батерии
26  16 06 04  Алкални батерии с изключение на упоменатите  16 06 01 
27  16 06 05  Други батерии и акумулатори 
28  17 04 10 * Кабели, съдържащи масла, каменовъглен катран и други опасни вещества 
29  19 12 04  Пластмаса и каучук 
30  20 01 23* Излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорфлуорвъглеводороди
31  20 01 33 * Батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 и 16 06 03....
32  20 01 34 Батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33 
33  20 01 35 *

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване,

различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23...

34  20 01 36 

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, 

различно от упоменатото в 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35 *...

 

.

"Метал Инвест" ЕООД осъществява дейността си в областта на вторичните суровини въз основа на разрешения, издадени от РИОСВ-Стара Загора, за събиране, съхранение, третиране и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали , както и на още над 70 вида отпадъци.

Изкупуване на скрап от черни метали

Изкупуване на скрап от цветни метали

Изкупуване на бракувани акумулатори

Изкупуване на кабели и проводници

Изкупувани вторични суровини - галерия

Обадете се !